021-44273757 ، 02144273767

سمیرا کرملو

سمیرا کرملو

.دکترای روانشناسی. روان درمانگر و مدرس دانشگاه.
درمان طیف اختلالات خلقی و اضطرابی. نوجوان و بزرگسال