021-44273757 ، 02144273767

محمدجواد بیژنی

محمدجواد بیژنی

کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
دکتری علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران
تدریس و مشاوره در حوزه‌های:
مشاور تحصیلی، مشاور شغلی، ارتباطات استراتژیک،ارتباطات بحران،پرسنال برندینگ، توسعه شغلی، توسعه فردی