021-44273757 ، 02144273767

پریسا صدیقه یزدانی

پریسا صدیقه یزدانی

کاندیدای دکتری روانشناسی
سایکوانولوژیست
روان درمانگر مکسا در بیمارستان فیروزگر و حضرت فاطمه
حیطه تخصصی: بیماران مزمن -اضطرابی ،وسواس،فوبیا با رویکرد ptc- روان درمان گر تحلیلی