021-44273757 ، 02144273767

زهره عبدالهی

زهره عبدالهی

کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران دریافت کردم. رویکرد درمانی من، روان‌درمانی تحلیلی بلند مدت است. طبق اصول درمان تحلیلی، دوره‌های آموزشی، سوپرویژن و درمان انفرادی را گذرانده‌ام.