021-44273757 ، 02144273767

یاسمن شیاسی

یاسمن شیاسی

دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی
روان‌درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر (۱۳۹۸- تاکنون)
حیطه های تخصصی: درمان اضطراب و افسردگی، تنظیم هیجان، مهارت های زندگی