۲۶ _ ۶۶۵۵۸۲۲۵ – ۰۲۱

دکتر شهربانو صالحی

دکتر شهربانو صالحی

دانشجوی دکترای مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای از سال ۷۷

روزهای کاری: یک شنبه و دوشنبه: ۱۰ الی ۱۸