021-44273757 ، 02144273767

دکتر شهربانو صالحی

دکتر شهربانو صالحی

زوج درمانگر، خانواده درمانگر، روان درمانگر فردیسوابق آموزشی:
( کارشناسی ارشد: مشاور خانواده دانشگاه شهید بهشتی/ دکتری: مشاوره دانشگاه خوارزمی)
حوزه های تخصصی:
مشاور و روانشناس خانواده، زوج درمانگر، مشاور پیش از ازدواج، مربی آموزش فرزند پروری، مربی آموزش  مهارتهای زندگی و غنی سازی روابط، زناشویی در ازدواج و پیش از ازدواج، مشاور و روان درمانگر فردی