۲۶ _ ۶۶۵۵۸۲۲۵ – ۰۲۱

دکتر نسیم قدسی

دکتر نسیم قدسی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

-ارایه خدمات مشاوره از سال ۱۳۸۵

– همکاری با مرکز حمایت ویاری آسیب دیدگان اجتماعی درسمت مشاور.

– همکاری با بهزیستی استان تهران درسمت مربی ومشاور کودکان خیابانی.

– همکاری با آموزشگاههای کنکور از جمله آیندگان و قلم چی.

– همکاری با سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر در خط ملی اعتیاد درسمت روان شناس و مشاور.

– همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه هنر در سمت روان شناس در خوابگاههای دانشجویی.

– همکاری با مرکز مشاوره بنیاد شهید در سمت روان شناس(همکاری ادامه دارد).

– همکاری با مراکز مشاوره خصوصی ازجمله فیدارورسش درسمت مشاور.

– همکاری با شهرداری تهران درسمت مشاور و مدرس و سخنران(همکاری ادامه دارد).

– همکاری با مرکز مشاوره تلفنی دانشگاه تهران درسمت مشاور(همکاری ادامه دارد).

– برگزاری کارگاه و همایش در واحد های دانشگاه علمی و کاربردی در سطح شهر تهران.

_ همکاری با مرکز مشاوره ی راه سوم بعنوان روان درمانگر (همکاری ادامه دارد)

_ همکاری با کلینیک روان شناسی و مشاوره ی افرا (همکاری ادامه دارد).

روزهای کاری: یک شنبه و سه شنبه: ۱۳ الی ۱۸