۲۶ _ ۶۶۵۵۸۲۲۵ – ۰۲۱

دکتر نرگس خدابنده

دکتر نرگس خدابنده

دکترای روانشناسی

مدیر فنی مرکز مشاوره افرا

ارائه خدمات مشاوره ی از سال ۸۴

روزهای کاری: یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه: ۹ الی ۱۸