021-44273757 ، 02144273767

دکتر زینب عباسی

دکتر زینب عباسی

دانشجوی دکترای مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای از سال ۷۷

روزهای کاری: یک شنبه و دوشنبه: ۱۰ الی ۱۸