زینب عباسی

دکتر زینب عباسی


دانشجوی دکترای مشاوره

ارائه خدمات مشاوره ای از سال ۷۷

روزهای کاری: یک شنبه و دوشنبه: ۱۰ الی ۱۸