عزت نفس

عزت نفس

به هر پرسش با دو گزینه (به من شبیه است (بلی)) یا (به من شبیه نیست (خیر)) با دقت پاسخ دهید.