همکاران

دکتر زینب عباسی

مونا لطفی

خانم مونا لطفی

مدیر داخلی مرکز مشاوره

دکتر نرگس خدابنده

photo5816660401109184544

دکتر نسیم قدسی

photo5868198763120667500

دکتر هما بهمنی

مشاور مرکز مشاوره

آرش جواهری

دکتر آرش جواهری

مشاور مرکز مشاوره

خانم نسترن یاقوتی

دکتر شهربانو صالحی

دکتر سمیرا کرملو