مقیاس عشق

مقیاس عشق

برای پاسخگویی به این پرسشنامه، فقط به طرف مقابل عشق خود بیندیشید و پاسخ دهید.