تمایز یافتگی

ویژگی های مهم افراد تمایز یافته

۱-نسبت به تجربه های هیجانی شدید به شکل کنترل شده پاسخ می دهند.

۲-قدرت این را دارند که مسئولیت پیامد تصمیماتی را که گرفته اند، بپذیرند.

۳-می توانند بین خود و دیگران مرز بگذارد.

۴-توانایی ابراز موقعیت “من” را دارند.

۵-انعطاف پذیر و مقتدرند.

۶-در برخورد با افراد نا آشنا، آنها را در نقش های از قبل تعریف شده خود قرار نمی دهند.

۷-به دنبال تایید یا عدم تایید دیگران برای تصمیم گیری یا عملکرد خود نیستند.

۸-افراد ریسک پذیر هستند.

۹- ناکامی را به عنوان بخش لاینفک زندگی پذیرفته اند.

۱۰-توانایی صمیمی شدن دارند در عین حال توانایی استقلال فکری و خود مختاری نیز دارند.