کنترل خشم

کنترل خشم

این پرسشنامه برای تعیین میزان کنترل شما بر خشم و چیرگی خشم بر شما طراحی شده است. خشم می تواند سازنده و یا مخرب باشد. آیا جلوی خشم خود را می گیرید؟ دکتر روانشناس آنتونی اِستور یادآوری می کند که خشم سرکوب شده، می تواند به شکل افسردگی، تنش و یا بیماریهای جسمی تظاهر کند .
پرسشهای زیر را که در سه بخش ارائه شده است، بادقت پاسخ دهید .